0
0
0
s2smodern

INFORMACJE OGÓLNE

§ 1

Organizatorem Olimpiady jest Dyrektor Gimnazjum nr 34 we Wrocławiu.

§ 2

Olimpiada objęta jest nadzorem merytorycznym i metodycznym Wrocławskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli.

§ 3

Olimpiada adresowana jest do uczniów wszystkich dolnośląskich gimnazjów zainteresowanych geografią, jak również turystyką i krajoznawstwem.

§ 4

 Olimpiada składa się z 3 etapów:

 • szkolnego,
 • powiatowego,
 • wojewódzkiego. 

§ 5

Zakres wymagań obejmuje wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej kształcenia ogólnego z przedmiotu geografia w III etapie edukacyjnym poszerzone o zagadnienia geografii regionalnej i turystyki Dolnego Śląska.

§ 6

Cele Olimpiady to:

 • rozbudzenie wśród młodzieży zainteresowania geografią,
 • podniesienie poziomu nauczania geografii,
 • wyrobienie umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy,
 • zachęcenie młodzieży do rozwijania swoich uzdolnień,
 • doskonalenie form i metod twórczej pracy nauczycieli z młodzieżą,
 • zwrócenie uwagi społeczeństwa na rolę nauk geograficznych we współczesnym świecie,
 • tworzenie płaszczyzny współzawodnictwa między szkołami.
 • kształtowanie wzorców wychowawczych i pobudzanie ambicji zawodowych uczniów,
 • integracja środowisk gimnazjalnych na terenie Dolnego Śląska.

§ 7

Na poszczególnych etapach Olimpiady uczniowie rozwiązują testy, które składają się z zadań zamkniętych: wielokrotnego wyboru z odpowiedzią prawidłową, na dobieranie, typu prawda – fałsz oraz różnego typu zadań otwartych (od etapu powiatowego). W części finałowej na etapie wojewódzkim znajdą się również zadania, które będą rozwiązywane w oparciu o prezentowane na slajdach obrazy.

§ 8

Uczeń przystępujący do poszczególnych etapów Olimpiady zobowiązany jest do posiadania ważnej legitymacji szkolnej i okazania jej na żądanie organizatorów.

§9

Za zapewnienie opieki i bezpieczeństwa uczestnikom Olimpiady odpowiada dyrektor szkoły, do której uczęszcza uczeń (w drodze na konkurs, w czasie jego trwania i w drodze powrotnej do szkoły).

§10

Organizatorzy nie zapewniają uczestnikom przejazdu do i z miejsca rozgrywania etapu powiatowego i wojewódzkiego, obiadów oraz ewentualnych noclegów. Proponują natomiast skromny poczęstunek.

§ 11

Kartę zgłoszenia do Olimpiady (załącznik 1) należy przesłać do 30 listopada 2015 roku elektronicznie na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .

§ 12

Dyrektor Gimnazjum nr 34 powołuje Dolnośląską Komisję Olimpiady, złożoną z nauczycieli dolnośląskich gimnazjów, którzy wyrażą zgodę na dobrowolny udział w pracach Komisji.

§ 13

Finaliści Olimpiady (uczestnicy etapu wojewódzkiego) będą uczestniczyć w specjalnie przygotowanym dla nich wykładzie, wezmą udział w pokazie slajdów oraz wycieczce po Wrocławiu.

ETAP SZKOLNY

§ 14

Etap szkolny olimpiady przeprowadzony będzie dnia 8 grudnia 2016 r. w szkołach (po uprzednim dostarczeniu przez organizatora arkusza konkursowego), które zgłoszą organizatorom w odpowiednim terminie chęć uczestnictwa w rywalizacji i polegać będzie na rozwiązaniu w warunkach kontrolowanej samodzielności zestawu zadań zamkniętych przesłanych przez organizatorów. Czas na rozwiązanie to 45 min.

§ 15

Prace sprawdzane są na terenie biorących udział w etapie szkolnym placówek zgodnie z kluczem odpowiedzi, który zostanie zamieszczony na stronie Gimnazjum nr 34: www.gim34.wroclaw.pl

w dniu 8 grudnia 2016 r. po godz. 16:00

§ 16

 1. Po przesłaniu wyników do organizatorów ustalany jest próg kwalifikacji do etapu powiatowego Olimpiady i ogłaszana jest lista zakwalifikowanych. Do etapu powiatowego konkursu przechodzą:
  • zwycięzca etapu szkolnego niezależnie od progu kwalifikacji (z każdej szkoły 1 osoba),
  • wszyscy, którzy znaleźli się powyżej progu kwalifikacyjnego ustalonego przez organizatorów
 2. W przypadku równej ilości punktów najlepszych uczniów w danej szkole, na terenie tej placówki, we własnym zakresie organizowana jest dogrywka celem wyłonienia jednej osoby jako zwycięzcy.

§ 17

Szkoła biorąca udział w etapie szkolnym gromadzi oświadczenia rodziców o wyrażeniu zgody na publikowanie danych osobowych dziecka (uczestnika konkursu) oraz jego wyników na poszczególnych etapach konkursu (załącznik 2).


§ 18

Szkoła biorąca udział w etapie szkolnym przesyła w formie elektronicznej protokół z wynikami tego etapu nie później niż w ciągu 2 dni roboczych od daty etapu szkolnego Olimpiady na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (załącznik 3)

ETAP POWIATOWY

§ 19

Etap powiatowy Olimpiady odbędzie się w 11 marca 2017 r. w Gimnazjum nr 34 we Wrocławiu przy ul. Zemskiej 16e lub innym miejscu wskazanym przez organizatora. Arkusz konkursowy będzie się składał z zadań zamkniętych i otwartych. Prace uczniów na tym etapie konkursu sprawdza Dolnośląska Komisja Olimpiady (DKO).

§ 20

Do etapu wojewódzkiego zakwalifikowani zostaną uczniowie, którzy uzyskali najlepsze wyniki.

§ 21

 1. Lista osób zakwalifikowanych do etapu wojewódzkiego zamieszczona zostanie na stronie internetowej Gimnazjum nr 34 w ciągu 7 dni od dnia przeprowadzenia etapu powiatowego.
 2. Uczestnik konkursu (po okazaniu legitymacji szkolnej) w ciągu 5 dni roboczych od ogłoszenia wyników ma prawo wglądu w swoją pracę.
 3. W przypadku uzasadnionych wątpliwości uczestnik konkursu ma prawo złożyć odwołanie od wyniku do Przewodniczącego Dolnośląskiej Komisji Olimpiady. Odwołanie musi zawierać: imię i nazwisko uczestnika konkursu, adres zamieszkania, datę i miejsce urodzenia, nazwę szkoły oraz powód odwołania.
 4. Odwołania (wyłącznie w formie elektronicznej) należy składać w ciągu 5 dni roboczych od ogłoszenia wyników.
 5. Dolnośląska Komisja Olimpiady rozpatruje odwołania w ciągu 7 dni od złożenia i podejmuje ostateczną decyzję o zakwalifikowaniu uczestnika lub odrzuceniu odwołania.
 6. Ostateczna lista uczestników etapu wojewódzkiego zostanie podana na stronie internetowej Gimnazjum nr 34 po 30 dniach od daty rozegrania etapu powiatowego.

ETAP WOJEWÓDZKI

§ 22

Etap wojewódzki (finał) Olimpiady odbędzie się 27 kwietnia 2017 r. w siedzibie Wrocławskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli przy ul. Swobodnej.

§ 23

Finalistą Olimpiady zostaje uczeń zakwalifikowany do etapu wojewódzkiego i weźmie w nim udział.

§ 24

Laureatami Olimpiady Geograficznej zostają uczestnicy finału, którzy osiągnęli najlepsze wyniki na tym etapie i stanowią minimum 30% uczestników finału.

§ 25

 1. Wyniki finału wojewódzkiego zostaną ogłoszone w dniu rozegrania tego etapu.
 2. Laureaci otrzymają stosowne zaświadczenia w ciągu 7 dni od zakończenia Olimpiady.
 3. Wyniki wszystkich uczestników finału wojewódzkiego zostaną opublikowane na stronie internetowej Gimnazjum nr 34 najpóźniej w ciągu 14 dni od zakończenia Olimpiady.
 4. Decyzje DKO w kwestii wyłonienia laureatów są ostateczne.

załącznik nr 1

załącznik nr 2

załącznik nr 3

 


ZAKRES WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI WYMAGANYCH NA POSZCZEGÓLNYCH ETAPACH KONKURSU

 1. Na każdym etapie Olimpiady obowiązują wymagania ogólne i szczegółowe zamieszczone w podstawie programowej kształcenia ogólnego z przedmiotu geografia w III etapie edukacyjnym (gimnazjum) Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół; Dz. U. z 2012 r. z dnia 30 sierpnia 2012 r. , poz. 977) z następującym zastrzeżeniem dotyczącym wymagań szczegółowych:
  • w etapie szkolnym - geografia fizyczna ogólna (Wybrane zagadnienia geografii fizycznej), kartografia (Mapa – umiejętności czytania, interpretacji i posługiwania się mapą), geografia astronomiczna (Kształt, ruchy Ziemi i ich następstwa),
  • w etapie powiatowym – zakres z etapu szkolnego + geografia regionalna świata (Sąsiedzi Polski – zróżnicowanie geograficzne, przemiany; Europa. Relacje przyroda – człowiek – gospodarka; Wybrane regiony świata. Relacje: człowiek – przyroda – gospodarka),
  • w etapie wojewódzkim - zakres z etapu szkolnego i powiatowego + geografia Polski (Położenie i środowisko przyrodnicze Polski; Ludność Polski; Wybrane zagadnienia geografii gospodarczej Polski; Regiony geograficzne Polski, ze szczególnym uwzględnieniem Dolnego Śląska).
 2. Literatura podstawowa na etap szkolny, rejonowy i wojewódzki:
  • podręczniki szkolne oraz atlasy,
 3. Propozycja literatury uzupełniającej:
  • Czerwiński J. – Dolny Śląsk przewodnik. Wydawnictwo Eko Graf 2012
  • Skała C. – Śląsk na weekend przewodnik turystyczny. Wydawnictwo Pascal 2001
  • Brygier W., Ciesielski M., Skała C. – Dolny Śląsk na weekend przewodnik turystyczny. Wydawnictwo Pascal Bielsko Biała 2007
  • Skała C. – Sudety na weekend przewodnik turystyczny. Wydawnictwo Pascal 2005